Polityka prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego NTGUILTY, działającego pod adresem internetowym www.ntguilty.pl (dalej: „Sklep”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu, dostępnym pod adresem: https://ntguilty.pl/regulamin-zakupow/.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NTGUILTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854581, posiadającą NIP: 5213903941, numer REGON: 386754990 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: contact@ntguilty.com lub kontakt@ntguilty.pl.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie Usługi Konta1) adres poczty elektronicznej;
2) opcjonalnie  – imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz firma.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww.danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne ,lecz konsekwencja ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww.umowy, w tym utworzenie konta).

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Produktu1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;
5) adres rozliczeniowy;
adres do wysyłki;
6) firma;
7) NIP.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży Produktu zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Produktu.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego1)imię;
2)nazwisko;
3)adres poczty elektronicznej;
4)numer telefonu;
5) adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
art. 6 ust. 1 lit. c RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków: udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi – art. 556 i n. Kodeksu cywilnego)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji uprawnień wynikających z rękojmi ). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 14 dni), a w wypadku realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi – do czasu ich przedawnienia.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Przesyłanie newslettera1)imię;
2) adres e-mail.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania newslettera).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Przesyłanie powiadomień e-mail   (np. informujących
o postępach realizacji Zamówienia)
1)imię;
2)nazwisko;
3)adres e-mail.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem usług)
Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Spełnianie obowiązków
podatkowych (m.in. wystawienie
faktury VAT,
przechowywanie dokumentacji księgowej)
1)imię i nazwisko/firma;
2)adres zamieszkania/siedziby;
3)numer NIP;
4)numer zamówienia
art. 6 ust. 1 lit. c RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Wypełnienie obowiązków związanych
z ochroną danych osobowy
1)imię;
2)nazwisko;
3)podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).
art. 6 ust. 1 lit. c RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
1)imię;
2)nazwisko;
3)firma;adres e-mail;
4)adres zamieszkania/siedziby;
5)numer PESEL/KRS;
6)numer NIP.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Analiza Twojej aktywności
w Sklepie

1) data i godzina odwiedzin
2)     numer IP urządzenia;
3)     rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
4)     przybliżona lokalizacja;
5)     rodzaj przeglądarki internetowej;
6)     czas spędzony w Sklepie;
7)     przeglądane Produkty;
8) odwiedzone podstrony oraz
inne działania podejmowane w ramach Sklepu.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Administrowanie Sklepem1) adres IP;
2) data i czas serwera;
3) informacje o przeglądarce internetowej;
3)informacje o systemie operacyjnym.  
Powyższe dane te są zapisywane
automatycznie w tzw. logach serwera,
przy każdorazowym korzystaniu ze Sklepu (administrowanie nim bez
użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Sklepu)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Sklepu w sposób prawidłowy). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.


Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

  • firma hostingowa;
  • operator logistyczny i firmy kurierskie;
  • dostawcy systemów płatności online
  • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
  • firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska). Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
    • dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
    • skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
    • konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
  8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki Cookies

  1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
  2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
    • zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
    • zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
    • tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
    • prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
  3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
  4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
  5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoja identyfikacje.
  6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi.
NARZĘDZIEDOSTAWCAFUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCHOKRES DZIAŁANIA
Niezbędne pliki cookiesAdministratorDziałanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej SklepuWiększość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres […] miesięcy lub do momentu ich usunięcia;
Google AnalyticsGoogleNarzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Sklepu przez Klientów, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Sklep oraz czynić go bardziej przyjaznym dla Klientów.do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Facebook PixelFacebookNarzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Sklep także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności.do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
[…][…][…][…]

7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 19 lipca 2021 r.

newsletter

Współpracując ze sobą, w świadomy sposób, możemy zmienić świat.

Dołącz do naszego Newslettera

    Brak produktów w koszyku.

    Dostawa

    Witaj w ntguilty

    Gotowe

    Chcemy, aby zakupy u nas były dla Ciebie wygodne i proste, dlatego na początek wybierz kraj wysyłki.