Regulamin sklepu

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego NTGUILTY działającego pod adresem internetowym www.ntguilty.com oraz www.ntguilty.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest NTGUILTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854581, posiadającą NIP: 5213903941, numer REGON: 386754990 (dalej: „Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej – pod adresami: contact@ntguilty.com lub kontakt@ntguilty.pl każdego Dnia roboczego w godzinach od 10:00 do 17:00;
  • poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Puławska 39/40 02-508 Warszawa.
 4. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów odzieżowych, biżuteryjnych i kosmetycznych (dalej: „Produkty”), które mogą być nabywane przez Kupujących korzystający ze Sklepu. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.
Definicje

Pisane wielką literą określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni będących dniami wolnymi od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 • Klient – Użytkownik lub Kupujący;
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
 • Kupujący – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
 • Produkt – produkt odzieżowy, biżuteryjny lub kosmetyczny dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 • Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.
Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • kliknąć w ikonę postaci a następnie wpisać w wyświetlającym się formularzu adres poczty elektronicznej;
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
  • opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach i promocjach w Sklepie, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
  • kliknac opcje „zarejestruj się „
 2. Niezwłocznie po kliknięciu opcji „zarejestruj się”:
  • Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta;
  • pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika zostaje przesłana wiadomość zawierająca hasło służące do przyszłych logowań na Koncie.
 3. Kliknięcie opcji „załóż konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  • imię i nazwisko;
  • adres rozliczeniowy (nazwa ulicy, numer domu, lokalu ,kod pocztowy ,miejscowość ,kraj,adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie firma );
  • adres do wysyłki ( nazwa ulicy, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz opcjonalnie-firma);
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.
 8. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6.
Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) oraz stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny).
 2. Sprzedawca może przeprowadzać w Sklepie akcje promocyjne oraz każdorazowo określać ich warunki i czas trwania. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin konkretnej promocji stanowi inaczej.
 3. Kupujący może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku kalendarzowym.
 4. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.
 5. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;
  • wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamówienie”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres rozliczeniowy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, numer telefonu oraz – opcjonalnie – firma i NIP);
   • adres do wysyłki, jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy  (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz – opcjonalnie – firma).
   • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
   • opcjonalnie:
   • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach i promocjach w Sklepie, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
   • dodać do Zamówienia kod rabatowy lub komentarz dla Sprzedawcy;
   • kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 6. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać za pomocą systemu płatności PayPal lub PayU.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 8. W przypadku całkowitego braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 7 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku częściowego braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący może podjąć decyzję o:
  • częściowej realizacji Zamówienia albo
  • anulowaniu całości Zamówienia.
 10. Podjęcie przez Kupującego decyzji, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej jest równoznaczne z zawarciem z umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym. Umowa sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy wyłącznie Produktów, o których dostępności Sprzedawca poinformował wcześniej Kupującego.
 11. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Kupujący zostaje o tym powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej, stanowiącej dowód zakupu dokonanego w Sklepie. Otrzymanie wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z zawarciem z umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
 12. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7.
Realizacja Zamówień

 1. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00. Realizacja Zamówienia złożonego w Dzień roboczy do godziny 10:00 lub w dzień niebędący Dniem roboczym rozpoczyna się najbliższego Dnia roboczego.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Kupującego, po podaniu przez niego wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
 3. Sprzedawca prowadzi wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajów UE, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady.
 4. Koszty wysyłki Produktu ponosi Kupujący.
 5. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).
 6. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 5 Dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy  – w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Produkt przed jego dostarczeniem.
 7. Produkt dostarczany jest Kupującemu (w zależności o dokonanego przez niego wyboru):
  • przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy InPost lub FEDEX;
  • za pomocą paczkomatu InPost.
 8. Koszty dostarczenia Produktu zawarte są w tabeli dostępnej pod adresem: https://ntguilty.pl/dostawa-i-platnosci/.
 9. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 10. Jeżeli Produkt dostarcza kurier, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-7 poniżej.
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie poprzez wypełnienie i wydrukowanie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępnego do pobrania pod tym adresem, który następnie powinien wysłać wraz Produktem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Odesłanie Produktu powinno nastąpić na adres:
  „NTGUILTY sp. z o.o.
  ul. Szeligowska 10/12
  01-319 Warszawa
  POLAND”
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 11. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9.
Reklamacje

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 3. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać:
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu (dostępnego do pobrania pod tym adresem
  • dowód zakupu Produktu lub jego kserokopię;
  • Produkt objęty reklamacją;
   pod adres:
   „NTGUILTY sp. z o.o.
   ul. Szeligowska 10/12
   01-319 Warszawa
   POLAND”
 4. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:
  • uwzględnienia reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;
  • nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności – koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Produktu oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.
 7. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 9. Klient może złożyć reklamację także w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
 10. Reklamację, o której mowa w ust. 9 powyżej, Klient powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres e-mail: kontakt@ntguilty.com lub contact@ntguilty.com.  Powinna ona zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres poczty elektronicznej,
  • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 11. Do reklamacji, o której mowa w ust. 10 powyżej, postanowienia ust. 5-6 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 10.
Własność intelektualna Sprzedawcy

Korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy (w szczególności z jego nazwy, znaku towarowego, zdjęć i opisów Produktów) bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 11.
Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod […].

§ 12.
Pozasądowe rozwiazywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13.
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
 3. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 5. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:
 7. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.

newsletter

Współpracując ze sobą, w świadomy sposób, możemy zmienić świat.

Dołącz do naszego Newslettera

  Brak produktów w koszyku.

  Dostawa

  Witaj w ntguilty

  Gotowe

  Chcemy, aby zakupy u nas były dla Ciebie wygodne i proste, dlatego na początek wybierz kraj wysyłki.